Hudební škola Yamaha

Logo Knoflik

Úvodní stránka > Návštěvní a kurzová pravidla

Návštěvní a kurzová pravidla

Účast v kurzu

* Knoflík vyhlašuje kurzy  vždy na začátku pololetí.

* Knoflík si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.

* Místa v kurzu se rezervují  prostřednictvím  e-mailu, osobně nebo telefonicky u koordinátorky kurzů.

* Zájemci se do kurzů přihlašují podepsáním závazné přihlášky, za nezletilé ji podepisuje zákonný zástupce.

* Přihláška je závazná na jedno pololetí resp. jeden školní rok, od data první hodiny uvedeného na přihlášce.

* Pokud je kurz naplněn, nemůže být zájemce přijat.

* Pokud není kurz naplněn, mohou se zájemci přihlašovat i během pololetí.

* Kurzy pro děti probíhají v přítomnosti i bez přítomnosti rodičů, dle typu kurzu.

Placení kurzovného

* Kurzovné je cena za daný počet lekcí v kurzu, která je zřejmá při přihlášení do kurzu - kurz má trvání jedno pololetí.

* Placení kurzovného probíhá přes bankovní účet.

* Kurzovné musí být uhrazeno do 14 dnů před zahájením kurzu.

* V případě přihlášení během pololetí musí být školné uhrazeno do 7 dnů od první lekce.

* Pokud  se zájemce přihlásí během pololetí, platí částku za lekce zbývající do konce pololetí, počínaje první lekcí uvedenou na přihlášce.

* Pokud účastník neuhradí kurzovné v termínu splatnosti, bude vyzván k zaplacení a tato informace bude předána lektorovi příslušného kurzu.

* Pokud účastník kurzu ani po výzvě kurzovné neuhradí do 1 týdne, koordinátor informuje lektora i účastníka, že je účastník vyloučen z příslušného kurzu.

* Není možné navštěvovat a platit jednotlivé lekce.

* U nástrojových oborů Hudební škola Yamaha Knoflík nabízí dle dohody i jednorázové, individuální lekce.

Vrácení kurzovného

* Kurzovné lze vrátit pouze po předložení lékařské zprávy dokládající zdravotní komplikace vylučující účastníka z kolektivu.

* Vrací se pouze poměrná část kurzovného za neodchozené hodiny, snížená o licenční poplatek.

* Vrácení kurzovného je možné pouze v případě, že je účastník v neschopnosti čtyři a více týdnů vcelku.

* O vrácení kurzovného rozhodne Knoflík do 10 dnů ode dne podání žádosti.

* Právě jedna neodkladná absence lektora za jedno pololetí není důvodem k vrácení kurzovného resp. náhradě hodiny ze strany centra Knoflík.

Absence v kurzu

* Účastník kurzu má možnost využít 5 náhrad za omluvené lekce za jedno pololetí, náhrady ale nejsou v žádném případě nárokovatelnou položkou.

* Možnost náhrady vzniká účastníkovi pouze po včasně provedené omluvě v náhradovém systému Auksys, včasném zaregistrování v náhradovém systému.

Průběh kurzu

* Průběh kurzu kopíruje školní rok, respektuje prázdniny a dny školního volna, shodné s termíny vyhlášenými MŠMT ČR pro Prahu 9.

* Na termíny prázdnin, volných dní a případných plánovaných absencí i na konec kurzu upozorní účastníky lektor kurzu v dostatečném předstihu.

* Po zaplacení kurzovného obdrží účastník kurzu e-mailem vstupní heslo do systému Auksys, které zůstává platným vstupem pro všechny další kurzy a časová období.

* Účastníci jsou povinni používat originální pracovní materiály (leporela, sešity), které obdrží po zaplacení od lektora.

* Účastník je povinen se dostavit na kurz včas s potřebnými pomůckami.

* Účastníci ani rodinný doprovod nepoužívají mobilní telefon.

* Oděvy a obuv odkládají účastníci na místech k tomu určených (účastníci si nosí vlastní přezůvky)

* Bez předchozí domluvy a souhlasu nelze pořizovat fotografie, audio nebo video záznam.

* Z hygienických důvodů je zakázano nosit do učeben nádobí se sortimentem kavárny ani vlastní jídlo a konzumovat ho.

* V učebně lze mít pouze vlastní pití v uzavřeném obale.

* Za odložené věci nenese centrum Knoflík odpovědnost.

* Za cenné věci Knoflík neručí.

* Lektor přebírá nezletilé klienty od rodičů nebo jimi ověřené osoby a po ukončení kurzu je předává zpět rodičům, pokud není v přihlášce do kurzu písemně uvedeno jinak.

* Účastník kurzu, případně jeho zástupce, je odpovědný za jím způsobené škody.

* Knoflík si vyhrazuje právo odmítnout z výuky viditelně nemocného účastníka.

* Knoflík si vyhrazuje právo nahradit lektora v případě jeho nepřítomnosti odpovídajícím lektorem, aniž by o tom předem informoval účastníky.

V zájmu kvalitní výuky Vašich dětí či Vás samotných věnujte prosím pozornost všem informacím, které dostanete od lektorů kurzů na začátku pololetí, čtěte pozorně informační leták, který dostanete také na začátku kurzu. Mnoho informací během školního roku naleznete také na nástěnkách, webu, v kalendáři akcí, i jim prosím věnujte v zájmu kvality výuky svou pozornost.

Případné neshody se řeší především dohodou účastníka či jeho zástupce s centrem Knoflík.

Účastník nebo jeho zástupce vyjadřuje souhlas s Návštěvními a kurzovými pravidly svým podpisem na závazné přihlášce.


 

 

 


KULTURNÍ A RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK

Telefon: 605806230 Email: info@centrumknoflik.cz

DDM Praha 9

Měšická 720

Praha 9 - Prosek

Knoflík Prosek

Jablonecká 724

Praha 9 – 19000

Knoflík Vysočany

Čihákova 18

Praha 9 – 19000

MC Rybička

Tomanova 1671

274 01 Slaný